APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PEÓN DE SERVICIOS MULTIPLES Imprimir
Viernes 03 de Noviembre de 2017 08:02

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 333 /2017, DE  3 DE NOVEMBRO

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PEÓN DE SERVICIOS MULTIPLES

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da praza de UN PEON DE SERVICIOS MÚLTIPLES ao abeiro do Programa Depuemprego 2017 Plan Provincial Unico.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía nº 297/2017 de data 03/10/2017, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria referenciada,

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI                               NOME APELIDOS

33844307T          FRANCISCO JAVIER MOURE RODRIGUEZ

33346741F           IVAN SORDO YANES

SEGUNDO . Publicar a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, aos efectos oportunos.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

-     Presidente/a: D. José Luis Reigosa Espasande, Operario de servizos multiples do Concello de Trabada, persoal laboral fixo.

-     Secretaria: Dª. Ana Barreiro Gómez, Secretaria-Interventora do Concello de Trabada.

-     Primeiro Vogal:  D. Jesús Amor Vizcaíno , persoal laboral fixo concello de Trabada, conductor de tractor

-    Segundo vogal: D. José Antonio Arruñada Amor, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, capataz de obra.

-    Terceiro vogal:  Dª. Laura García Delantero, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, Axente de Emprego.

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 7 de novembro de 2017 ás 10.00 horas. Os candidatos deberán comparecer o día 7 de novembro de 2017, ás 10.00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 3 de Novembro de 2017 ; do que, como Secretaria - Interventora, dou fe.

A Alcaldesa,

 

Asdo. Mayra García Bermúdez