A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, ANIMADOR SOCIOCULTURAL APROL RURAL E CONVOCATORIA DA PROBA Imprimir
Lunes 30 de Abril de 2018 16:36

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 72 /2018, de 30 de abril

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, ANIMADOR SOCIOCULTURAL APROL RURAL E CONVOCATORIA DA PROBA

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de persoal laboral, da praza de ANIMADOR SOCIOCULTURAL APROL RURAL .

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía número 359 /2017, de data / 24/11/2017, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO PRIMEIRO. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria referenciada,

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

33542301K CRISTINA GALLO COMENDEIRO

34882319J TAMARA IGLESIAS MARTINEZ

33547788B JOSEFA LUENGO EDROSA

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

- NINGÚN

SEGUNDO . Publicar a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, aos efectos oportunos.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración

-     Presidente/a: Dna. Ana Gonzalez Díaz, persoal laboral fixo concello de Trabada, traballadora social

-     Secretaria: Dna. Begoña Teijeiro Campo, secretaria-interventora do Concello de Barreiros.

-    Primeiro vogal: D. José Luis Reigosa Espasande, Operario de servizos multiples do Concello de Trabada, persoal laboral fixo.

-    Segundo vogal: Dna. Sandra Amieiro Blanco, funcionaria do Concello de Barreiros.

- Terceiro vogal:   Dna. Laura García Delentero, AEDL do Concello da Pontenova,persoal laboral fixo.

No caso de ausencia do/a Presidente/a, será substituído/a polo primeiro vogal.

No caso de ausencia da Secretaria, será substituída polo segundo vogal.

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 3 de maio de 2018, ás 11.30h. Os candidatos deberán comparecer o día 3 de maio de 2018, ás 12.00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 30 de abril de 2018.

A Alcaldesa,

Asdo. Mayra García Bermúdez