Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Jueves 01 de Junio de 2023  
LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PRAZA TECNICO DEPORTIVO PDF Imprimir
Martes 17 de Octubre de 2017 17:45

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 309 /2017, DE 17 DE OUTUBRO

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da praza de UN TÉCNICO DEPORTIVO ao abeiro do Programa Depuemprego 2017 Plan Provincial Unico.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía nº 274/2017 de data 19/10/2017, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria referenciada,

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI                               NOME APELIDOS

33551553G          JORGE CHAO DABLANCA

76581455B          MARTIN LOPEZ GARCIA

SEGUNDO . Publicar a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, aos efectos oportunos.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

PRESIDENTE : RUBEN GARCIA PIÑEIROA, TECNICO DE DEPORTES, PERSOAL LABORAL FIXO CONCELLO DE LOURENZA. Suplente: MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA, SECRETARIA-INTERVENTORA DO CONCELLO DE ALFOZ.

SECRETARIA: MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA, SECRETARIA-INTERVENTORA DO CONCELLO DE ALFOZ. Suplente: (BEGOÑA TEIJEIRO CAMPO, Secretaria-Interventora do Concello de Barreiros)

VOGAIS:

BEGOÑA GONZÁLEZ PEDREGAL, Secretaria – Interventora do Concello de Lourenzá. Suplente: ( MARIA DEL CARMEN LOPEZ GONZALEZ , Funcionaria administrativa do Concello de Lourenzá)

BEGOÑA TEIJEIRO CAMPO, Secretaria-Interventora do Concello de Barreiros  Suplente: (BEGOÑA GONZÁLEZ PEDREGAL, Secretaria – Interventora do Concello de Lourenzá)

ANTON RODRIGUEZ PRIETO, Monitor Deportivo no Negociado de Deportes da Deputación de Lugo Suplente: (Dona Begoña Ferreiro Otero, Xefa do Negociado de Deportes da Deputación de Lugo )

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 24 de outubro de 2017 ás 12.00 horas. Os candidatos deberán comparecer o día 24 de outubro de 2017, ás 12.00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 17 de outubro de 2017 ;

A Alcaldesa,

Asdo. Mayra García Bermúdez

 

 
Sede electrónica
Infraestructuras, espacios naturales, arquitectura... conoce Trabada a través de imágenes
¿Qué tiempo va a hacer hoy en Trabada? Conoce la predicción meteorológica
Teléfonos de interés: Ayuntamiento 982 13 50 11 Centro de Salud 982 13 53 00

ENCUESTAS

¿Desde dónde visita nuestro portal web?
 
© Concello de Trabada