Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Lunes 04 de Diciembre de 2023  
APROBACIÓN LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, OFICIAL CONDUCTOR TRACTOR SERVIZO LIMPEZA VIARIA APROL RURAL PDF Imprimir
Lunes 11 de Diciembre de 2017 13:57

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 383 /2017,  11 DE DECEMBRO

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS,  OFICIAL CONDUCTOR  TRACTOR  SERVIZO LIMPEZA VIARIA  APROL RURAL E CONVOCATORIA DA PROBA

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de persoal laboral, da praza de   oficial CONDUCTOR TRACTOR SERVIZO  LIMPEZA VIARIA APROL RURAL .

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía número 359 /2017, de data / 24/11/2017, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO:

PRIMEIRO. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria referenciada,

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI                               NOME APELIDOS

53515059Q         ANTONIO DÍAZ  RODRÍGUEZ

SEGUNDO . Publicar a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, aos efectos oportunos.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración

-     Presidente/a: D. Jesús Amor Vizcaíno, persoal laboral fixo concello de Trabada, conductor de tractor

-     Secretaria: Dna. Ana Barreiro Gómez, secretaria-interventora do Concello de Trabada.

-     Primeiro vogal: D. Francisco Santomé Rodríguez, Conserxe do Concello de Trabada,

-    Segundo Vogal: D. José Luis Reigosa Espasande. Operario de servizos multiples do Concello de Trabada, persoal laboral fixo.

- Terceiro vogal: : D. José Antonio Arruñada Amor, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, capataz de obra.

No caso de ausencia do/a Presidente/a, será substituído/a polo primeiro vogal.

No caso de ausencia da Secretaria, será substituída polo segundo vogal.

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 12 de decembro de 2017, ás 13h. Os candidatos deberán comparecer o día 12 de decembro de 2017, ás 13.00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 11 de Decembro de 2017

A Alcaldesa,

 

Asdo. Mayra García Bermúdez

 
Sede electrónica
Infraestructuras, espacios naturales, arquitectura... conoce Trabada a través de imágenes
¿Qué tiempo va a hacer hoy en Trabada? Conoce la predicción meteorológica
Teléfonos de interés: Ayuntamiento 982 13 50 11 Centro de Salud 982 13 53 00

ENCUESTAS

¿Desde dónde visita nuestro portal web?
 
© Concello de Trabada