Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Lunes 04 de Diciembre de 2023  
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, DE DOUS SOCORRISTAS PARA O SERVIZO DE SOCORRISMO NAS PISCINAS MUNICIPAIS DOS CONCELLOS DE TRABADA E LOURENZÁ E CONVOCATORIA DA PROBA PDF Imprimir
Lunes 11 de Junio de 2018 11:48

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 143/2018, DE 08 DE XUÑO

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, DE DOUS SOCORRISTAS PARA O SERVIZO DE SOCORRISMO NAS PISCINAS MUNICIPAIS DOS CONCELLOS DE TRABADA E LOURENZÁ E CONVOCATORIA DA PROBA

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de persoal laboral, das prazas de dous SOCORRISTAS PARA O SERVIZO DE SOCORRISMO NAS PISCINAS MUNICIPAIS DOS CONCELLOS DE TRABADA E LOURENZÁ.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía número 119/2018, de data 22/05/2018, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO:

PRIMEIRO. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria referenciada,

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME E APELIDOS

33540954P WANESA LODOS UZ

34882628T JORGE LÓPEZ VIZCAÍNO

34881869T ADRIÁN LÓPEZ VIJANDE

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

NINGÚN

SEGUNDO . Publicar a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, aos efectos oportunos.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración

-     Presidente/a: Rubén García Piñeiroa, Técnico de Deportes, persoal laboral fixo do Concello de Lourenzá.

-     Secretario: Manuel Castiñeira Castiñeira, Secretario-Interventor. Funcionario Xefe do Servicio de Cooperación e Asistencia da Deputación Provincial de Lugo.

-     Primeiro vogal: Don Antón Rodriguez Prieto, Técnico superior en actividades piscinas e dinamización deportivas, Maxisterio – especialidade educación Fisica , no Negociado de Deportes da Deputación de Lugo.

- Segundo vogal: D. José Luis Reigosa Espasande. Operario de servizos multiples do Concello de Trabada, persoal laboral fixo.

- Terceiro vogal: D. Jesús Amor Vizcaíno, persoal laboral fixo do Concello de Trabada, conductor de tractor.

No caso de ausencia do/a Presidente/a, será substituído/a polo primeiro vogal.

No caso de ausencia da Secretaria, será substituída polo segundo vogal.

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 12 de xuño de 2018, ás 10:000h. Os candidatos deberán comparecer o día 12 de xuño de 2018, ás 10:00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 8 de xuño de 2.018.

A Alcaldesa,

Asdo. Mayra García Bermúdez

 
Sede electrónica
Infraestructuras, espacios naturales, arquitectura... conoce Trabada a través de imágenes
¿Qué tiempo va a hacer hoy en Trabada? Conoce la predicción meteorológica
Teléfonos de interés: Ayuntamiento 982 13 50 11 Centro de Salud 982 13 53 00

ENCUESTAS

¿Desde dónde visita nuestro portal web?
 
© Concello de Trabada