Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Sábado 23 de Septiembre de 2023  
DEPUEMPREGO ARQUITECTO TECNICO TRIBUNAL PDF Imprimir
Noticias
Lunes 07 de Noviembre de 2016 14:51

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 258/2016,  DE 7 DE NOVEMBRO,  DE DESIGNACIÓN DE MEMBROS DO TRIBUNAL

Vistas as propostas de membros realizadas polas Entidades correspondentes que deben formar parte do Tribunal que realizará a selección da/s praza/s de Arquitecto técnico ou grado enxeñeria edificacion en réxime de persoal laboral, de conformidade coas bases aprobadas por Resolución de Alcaldia nº 233/2016 de data 07/10/2016 , e no uso das miñas atribucións,

 

 

RESOLVO

 

PRIMEIRO. Designar como membros do Tribunal que xulgará as correspondentes probas a:

  • Presidente: MARTA GEADA ARCA, funcionaria Arquitecta do Concello de Barreiros. ( suplente, Dona Maria Sofia Sanmartin Novoa)
  • Secretaria: MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA, Secretaria- Interventora do Concello de Trabada ( suplente , Dona Begoña González Pedregal, Secretaria- Interventora Concello de Lourenzá)
  • Vogais :
    • BEGOÑA TEIJEIRO CAMPO, Secretaria-Interventora do Concello de Barreiros.( suplente, Rosa Maria Bujan Ordoñez, Secretaria-Interventora Concello de Curtis)
    • MONICA MARRAS MOSQUERA, xefa do servizo de arquitectura da Deputación de Lugo. ( suplente , Don Juán José Fernández Granda, Enxeñeiro Técnico Agricola Servizos de Expropiacions e Control de Proxectos da Deputación de Lugo).
    • PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ, Arquitecto no Servizo de Cooperación e Asistencia aos Concellos da Deputación de Lugo ( suplente, Don Héctor Diéguez Arnada , adxunto xefe de servizo construccion e Obras Novas no servizo de vias e obras da Deputacion de Lugo).

 

SEGUNDO. Comunicar a presente Resolución aos membros designados para o seu coñecemento.

Mándao de asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 7 de novembro de 2016

 

 

Asdo.: Mayra García Bermúdez.

 

 

O EXAME DA FASE DE OPOSICION  TERÁ LUGAR O DÍA 10 DE NOVEMBRO DE 2016 ÁS 10.30 HORAS NA CASA DA CULTURA DE TRABADA ( BAIXO O CENTRO DE SAUDE). OS ASPIRANTES VIRÁN CO DNI PARA A SUA EXHIBICION POR ORDEN DE CHAMAMENTO. A FASE DO CONCURSO EFECTUARASE A SEGUIDO DA PUBLICACION EN SITU DO RESULTADO DA FASE DA OPOSICIÓN. O RESULTADO FINAL PUBLICARASE NA PAXINA WEB.

 

 
Sede electrónica
Infraestructuras, espacios naturales, arquitectura... conoce Trabada a través de imágenes
¿Qué tiempo va a hacer hoy en Trabada? Conoce la predicción meteorológica
Teléfonos de interés: Ayuntamiento 982 13 50 11 Centro de Salud 982 13 53 00

ENCUESTAS

¿Desde dónde visita nuestro portal web?
 
© Concello de Trabada