Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Xoves, 29 Febreiro 2024  
DEPUEMPREGO ARQUITECTO TECNICO LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS PDF Imprimir
Noticias
Venres, 04 Novembro 2016 15:33

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  nº 256/2016,  DE 4 DE NOVEMBRO

APROBANDO A LISTA PROVISIONAL

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de Arquitecto técnico ou grado enxeñeria edificacion.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm. 233/2016 de data 7 de outubro , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

 

RESOLVO

 

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

33346888Q PATRICIA ABELLEIRA SANCHEZ

34637635A DIEGO HERMIDA VARELA

33351642D FE PENA LOPEZ

34884528-Z PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ

53182606M REBECA GALIÑANES FERNANDEZ

34881620G FATIMA RODRIGUEZ LABAYEN

33997292A ANGEL SEIJAS MOURELO

77595942Z XABIER PARDIÑAS SUAREZ

76367889T AGUSTIN BELLO COLLAZO

76569800V JOSE ANTONIO VALE ALVAREZ

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

 

33327767P OSCAR TRINIDAD PEREZ NON APORTA COPIA CARNET CONDUCIR . NON SUBSANABLE POR SER REQUISITO DE PARTICIPACION

( base nº 4,g)

76582081Q SARA ARIAS CHAO Declaracion xurada non acorde co modelo establecido . SUBSANABLE

33339931M MARTA BLANCO PUENTE Declaracion xurada non acorde co modelo establecido . SUBSANABLE

 

SEGUNDO. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de tres días hábiles, a partir da publicación deste anuncio na páxina web do Concello , para corrixir as faltas ou acompañar os documentos preceptivos que motivasen a súa non admisión. Caso contrario, teráselles por desistido no procedemento.

 

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 4 de novembro de 2016,

 

NOTA INFORMATIVA: O EXAME DA FASE DE OPOSICION  TERÁ LUGAR O DÍA 10 DE NOVEMBRO DE 2016 ÁS 10.30 HORAS NA CASA DA CULTURA DE TRABADA ( BAIXO O CENTRO DE SAUDE). OS ASPIRANTES VIRÁN CO DNI PARA A SUA EXHIBICION POR ORDEN DE CHAMAMENTO. A FASE DO CONCURSO EFECTUARASE A SEGUIDO DO PUBLICACION EN SITU DA FASE DA OPOSICIÓN. O RESULTADO FINAL PUBLICARASE NA PAXINA WEB.

O NOMEAMENTO DA COMPOSICION DO TRIBUNAL FARASE PUBLICO O LUNS DIA 7 DE NOVEMBRO NESTA PAXINA WEB  E NO TABOEIRO DE ANUNCIOS DA CORPORACION .

 
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada