Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
DEPUEMPREGO ARQUITECTO TECNICO MODIFICACION LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS PDF Imprimir
Noticias
Luns, 07 Novembro 2016 14:18

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 257/2016, DE 7 DE NOVEMBRO

APROBANDO MODIFICACION DA LISTA PROVISIONAL

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de Arquitecto técnico ou grado enxeñeria edificacion, pola Alcaldía dictouse Resolución nº 256/2016, de 4 de novembro, de  aprobacion da listaxe provisional de admitidos e excluídos.

Na data de hoxe, sete de novembro de 2016, recibiuse en dependencias municipais ( nº RE 2427)  solicitude de instancia de participación presentada por Dona Ana Estevez Dopico, presentada no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela o dia 2 de novembro de 2016, en prazo, polo que se debe incorporar ao expediente referido.

Habendose publicado a listaxe aprobada en data 4 de novembro na páxina web  na mesma data, no dia de  hoxe, Dona Sara Arias Chao efectúa subsanacion de solicitude aportando ao expediente a declaración conforme modelo establecido, polo que se entende subsanado o trámite.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm. 233/2016 de data 7 de outubro , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a  modificación á  relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

33346888Q PATRICIA ABELLEIRA SANCHEZ

34637635A DIEGO HERMIDA VARELA

33351642D FE PENA LOPEZ

34884528-Z PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ

53182606M REBECA GALIÑANES FERNANDEZ

34881620G FATIMA RODRIGUEZ LABAYEN

33997292A ANGEL SEIJAS MOURELO

77595942Z XABIER PARDIÑAS SUAREZ

76367889T AGUSTIN BELLO COLLAZO

76569800V JOSE ANTONIO VALE ALVAREZ

76582081Q SARA  ARIAS CHAO

44841024V ANA ESTEVEZ DOPICO

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

33327767P OSCAR TRINIDAD PEREZ NON APORTA COPIA CARNET CONDUCIR . NON SUBSANABLE POR SER REQUISITO DE PARTICIPACION

( base nº 4,g)

33339931M MARTA BLANCO PUENTE Declaracion xurada non acorde co modelo establecido . SUBSANABLE

SEGUNDO.- Non se entende procedente ampliar o prazo de subsanación pois a modificación da listaxe ven motivada pola incorporación de unha candidata que non figura na relación de aspirantes excluidos.

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 7 de novembro de 2016,

 
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada