Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Mércores, 24 Abril 2024  
APROL RURAL AUXILIAR SAF LISTAXE, TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Noticias
Mércores, 09 Novembro 2016 08:25

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 266/2016, de 9 de novembro APROBANDO LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES APROL RURAL AUXILIAR

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de AUXILIAR SAF .

 

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía 242/2016 de data 24/10/2016 , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

 

RESOLVO

 

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

77597480B MARIA ANGELES REY BARRERA

33543078Q VANESA CASTOSA RIVAS

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

76582874-G ALBA MARIA MORAN YAÑEZ Non presenta documentación acreditativa requisitos de participacion : CARTA DE PRESENTACION DE OFICINA DE EMPREGO DE RIBADEO . NON SUBSANABLE

SEGUNDO. A lista enténdese definitiva pois a aspirante excluida o é por erros non subsanables na presentacion de documentación requerida como requisito esencial de participacion.

TERCEIRO. Publicar a relación de admitidos e excluídos na páxina web do Concello.

CUARTO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Dona Ana Gonzalez Diaz, Traballadora Social concello Trabada

Secretaria: Maria Sofia Sanmartín Novoa, Secretaria-Interventora Concello de Trabada

Vogal: Dona Maria del Carmen Gonzalez Fernandez, Auxiliar Saf Concello de Trabada

Dona Yolanda Amor Fernandez, auxiliar Saf Concello de Trabada

Dona Isabel Pacios Villar, Traballadora social A Pontenova .


QUINTO.- O Tribunal de valoración renuniráse o día 11 de novembro de 2016 ás 17, 00 horas.
Os candidatos deberán comparecer o día 11 de novembro de 2016, ás 17, 00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

 

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 8 de novembro de 2016, .

 

A Alcaldesa

 

 

Asdo. Mayra Garcia Bermúdez

 

  
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada