Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Mércores, 24 Abril 2024  
APROL RURAL PEONS LIMPEZA ASPIRANTES, TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Noticias
Martes, 08 Novembro 2016 13:55

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 263/2016, DE 8 DE NOVEMBRO, APROBANDO A LISTA PROVISIONAL APROL RURAL 2016 PEONS LIMPEZA VIARIA

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de DOUS PEONS DE LIMPEZA VIARIA PARA REFORZO DO SERVIZO.

 

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm. de data , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

 

RESOLVOPRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

77593579C GREGORIO RODRIGUEZ FERNANDEZ

34883185M MIGUEL DOS REIS RUBIO

33997761N ANTONIO SERGIO JANEIRO PALMEIRO

76579489T RUBEN LOPEZ RIVERA

33543769V IVAN LOPEZ PEREZ

76583103A HUGO REQUEIJO FREIJE

X09163580N PAULA PETRUTA DINCA

35591935X ISIDRO DIAZ SEIVANE

77595473M HERNAN JOSE VALLE ALVAREZ

76559822K ALEJANDRO GARCIA COTARELO

33836242E ALVARO SEIJO LOPEZ

51624046V TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ

76582567L ADRIAN FERNANDEZ GARCIA

33840008Q MARIA PAZ PRIETO RIVAS

76549335E JOSE RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ

33544185L MARCOS SUAREZ PEREIRO

33849307T FRANCISCO JAVIER MOURE RODRIGUEZ

EXCLUIDOS : NINGUN

SEGUNDO. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de tres dias naturais a partir da publicación deste anuncio na páxina web do Concello para corrixir as faltas ou acompañar os documentos preceptivos que motivasen a súa non admisión.

TERCEIRO. Publicar a relación provisional de admitidos e excluídos na páxina web do Concello.

CUARTO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Don José Luis Reigosa Espasande, operario SSMM Concello de Trabada

Secretaria: Maria Sofia Sanmartín Novoa, Secretaria-Interventora Concello de Trabada

Vogal: Don Jesús Amor Vizcaino, conductor concello de Trabada

Don José Antonio Arruñada Amor, conductor Concello de A Pontenova

Don Francisco Rodriguez Santomé, conserxe concello de Trabada.


QUINTO.- O Tribunal de valoración renuniráse o día 11 de novembro de 2016 ás 11,30 horas. Os candidatos deberán comparecer o día 11 de novembro de 2016, ás 11,30 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

En Trabada , a 8 de novembro de 2016,

A Alcaldesa


Asdo. Mayra Garcia Bermudez

 
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada