Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Mércores, 24 Abril 2024  
APROL RURAL CONDUCTOR LISTAXE TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Noticias
Martes, 08 Novembro 2016 14:34 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 264/2016, de 8 de novembro APROBANDO LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES APROL RURAL OFICIAL CONDUCTOR TRACTOR

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de OFICIAL CONDUCTOR TRACTOR.

 

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía 241/2016 de data 24/10/2016 , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

 

RESOLVOPRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

33544185L MARCOS SUAREZ PEREIRO

76582567L ADRIAN FERNANDEZ GARCIA

76566592Y MANUEL MARTINEZ MOREDA

33997761N ANTONIO SERGIO JANEIRO PALMEIRO

51624046V TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ

33849307T FRANCISCO JAVIER MOURE RODRIGUEZRELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

33999185x RAQUEL CALDERON SANCHEZ Non presenta documentación acreditativa requisitos de participacion ( DNI; carnet conducir) NON SUBSANABLE

76559822K ALEJANDRO GARCIA COTARELO Non presenta documentación acreditativa requisitos de participacion ( carnet conducir) NON SUBSANABLE

33836242E ALVARO SEIJO LOPEZ Non presenta documentación acreditativa requisitos de participacion ( DNI; carnet conducir) NON SUBSANABLE

 

SEGUNDO. A lista enténdese definitiva pois os aspirantes excluidos o son por erros non subsanables na presentacion de documentación requerida como requisito esencial de participacion.

 

TERCEIRO. Publicar a relación provisional de admitidos e excluídosna páxina web do Concello.

CUARTO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Don Jesús Amor Vizcaino, conductor concello de Trabada

Secretaria: Maria Sofia Sanmartín Novoa, Secretaria-Interventora Concello de Trabada

Vogal: Don José Luis Reigosa Espasande, operario SSMM Concello de Trabada

Don José Antonio Arruñada Amor, conductor Concello de A Pontenova

Don Francisco Rodriguez Santomé, conserxe concello de Trabada.


QUINTO.- O Tribunal de valoración renuniráse o día 11 de novembro de 2016 ás 13,00 horas.
Os candidatos deberán comparecer o día 11 de novembro de 2016, ás 13, 00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

 

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 8 de novembro de 2016, ;

 

A Alcaldesa

Asdo. Mayra garcia Bermúdez

 

 

 

 
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada