Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Xoves, 29 Febreiro 2024  
Tablón del Ayuntamiento
DEPUEMPREGO ARQUITECTO TECNICO LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS PDF Imprimir
Noticias
Martes, 08 Novembro 2016 11:04

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 261/2016, DE 8 DE NOVEMBRO, APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

 

Vista a Resolución de Alcaldía núm. 257/2016 de data 7 de novembro , na que se aprobaba a lista provisional modificada de admitidos e excluídos da convocatoria en relación coas probas de selección de persoal laboral da/s praza/s vacante/s de Arquitecto técnico ou grado enxeñeria edificacion.


Finalizado o prazo de presentación de reclamacións á lista provisional de aspirantes e examinadas as alegacións presentadas polos aspirantes excluídos da convocatoria, consta presentada RE 2445, subsanación de declaracion xurada de Marta Blanco Puente, polo que se entende que a citada lista pode ser elevada a definitiva porque o outro candidato non admitido tivo unha causa de exclusión non subsanable , por non acreditar en prazo un requisito de participación.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm.233/2016 de data 7 de outubro , e en virtude das competencias legalmente atribuidas polos artigos 21 da lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local e artigo 61 da lei 5/1997, de Administración Local de Galicia,

RESOLVO

 

PRIMEIRO. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria referenciada,

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

33346888Q PATRICIA ABELLEIRA SANCHEZ

34637635A DIEGO HERMIDA VARELA

33351642D FE PENA LOPEZ

34884528-Z PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ

53182606M REBECA GALIÑANES FERNANDEZ

34881620G FATIMA RODRIGUEZ LABAYEN

33997292A ANGEL SEIJAS MOURELO

77595942Z XABIER PARDIÑAS SUAREZ

76367889T AGUSTIN BELLO COLLAZO

76569800V JOSE ANTONIO VALE ALVAREZ

76582081Q SARA  ARIAS CHAO

44841024V ANA ESTEVEZ DOPICO

33339931M MARTA BLANCO PUENTE

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

33327767P OSCAR TRINIDAD PEREZ NON APORTA COPIA CARNET CONDUCIR . NON SUBSANABLE POR SER REQUISITO DE PARTICIPACION

( base nº 4,g)


SEGUNDO . Publicar a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, aos efectos oportunos.

TERCEIRO . A realización dos exercicios comezará o día 10 de novembro de 2016 ás 10,30 horas na Casa da Cultura de Trabada , debendo presentar os aspirantes a documentación identificativa oficial correspondente. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.


Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 8 de novembro de 2016

 

A Alcaldesa

 


Asdo. Mayra García Bermudez

 
DEPUEMPREGO TECNICO DEPORTIVO LISTAXE TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Noticias
Martes, 08 Novembro 2016 10:01

 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 260/2016, DE 8 DE NOVEMBRO APROBANDO LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS TECNICO DEPORTIVO , DESIGNACION DE TRIBUNAL E CONVOCATORIA DE PROBA

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de personal para a contratación mediante concurso-oposición en réximen de personal laboral, da praza de Técnico Deportivo DEPUEMPREGO .

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía n.º 235/2016, de data 10/10/2016 , tendo en conta a brevedade dos prazos e que o aspirante excluido non pode efectuar subsanacion por incumplir a xustificación de un requisito esencial de participación ,

RESOLVO

 

PRIMERO. Aprobar a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluidos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOMBRE APELIDOS

33,344,061-H DIEGO REGO LOPEZ

76,581,455-B MARTIN LOPEZ GARCIA

34,882,413-S FRANCISCO VAZQUEZ BELTRAN

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

X2360658-F VIVIAN THIERRY DORS causa: NON ACREDITAR COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA ( base 4,f) NON SUBSANABLE

SEGUNDO. Designar como membros do Tribunal que xulgará as correspondentes probas a:

PRESIDENTE : RUBEN GARCIA PIÑEIROA, TECNICO DE DEPORTES, PERSOAL LABORAL FIXO CONCELLO DE LOURENZA( SUPLENTE MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA)

-- SECRETARIA: MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA, SECRETARIA-INTERVENTORA DO CONCELLO DE TRABADA( SUPLENTE , ROSA BUJAN ORDOÑEZ, SECRETARIA-INTERVENTORA CONCELLO DE TRABADA)

-- VOGAIS:

- ANTON RODRIGUEZ PRIETO , MONITOR DEPORTIVO NO NEGOCIADO DE DEPORTES DA DEPUTACION DE LUGO, MESTRE EDUCACION FISICA( SUPLENTE BEGOÑA FERREIRO OTERO, XEFA DE NEGOCIADO DE DEPORTES DA DEPUTACION DE LUGO)

- XOSE MANUEL BECERRA PARDO, XEFE DO SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL, DEPORTE, IGUALDADE E MOCIDADE DA DEPUTACION DE LUGO.( SUPLENTE MERCEDES LAMELA LOPEZ, XEFA DO SERVIZO DE CULTURA, TURISMO, ENSINO, NORMALIZACION LINGUISTICA E PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO DA DEPUTACION DE LUGO)

- MARIA ANGELES RIVAS VAZQUEZ, XEFA DA SECCION DE CONTABILIDADE E CONTAS NA INTERVENCION DA DEPUTACION DE LUGO ( SUPLENTE, DON JOSE ANTONIO CASTRO LIZ, TECNICO ADMINISTRACION FINANCIERA E CONTABILIDADE NA INTERVENCION DA DEPUTACION DE LUGO).

 

TERCEIRO . Comunicar a presente Resolución aos membros designados para o seu coñecemento.

O Tribunal reunirase o VENRES 11 DE NOVEMBRO ÁS 9,00 HORAS, CONVOCÁNDOSE AOS ASPIRANTES PARA O DIA 11 DE NOVEMBRO ÁS 9.00 HORAS NA CASA DA CULTURA DO CONCELLO DE TRABADA ( BAIXOS CENTRO DE SAUDE) .

CUARTO. Publicar na páxina web e no taboeiro de anuncios da Corporación.

Lo manda y firma Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 8 de novembro de 2016

A Alcaldesa

 

AsdO. Mayra García Bermúdez

 
DEPUEMPREGO ARQUITECTO TECNICO TRIBUNAL PDF Imprimir
Noticias
Luns, 07 Novembro 2016 14:51

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 258/2016,  DE 7 DE NOVEMBRO,  DE DESIGNACIÓN DE MEMBROS DO TRIBUNAL

Vistas as propostas de membros realizadas polas Entidades correspondentes que deben formar parte do Tribunal que realizará a selección da/s praza/s de Arquitecto técnico ou grado enxeñeria edificacion en réxime de persoal laboral, de conformidade coas bases aprobadas por Resolución de Alcaldia nº 233/2016 de data 07/10/2016 , e no uso das miñas atribucións,

 

 

RESOLVO

 

PRIMEIRO. Designar como membros do Tribunal que xulgará as correspondentes probas a:

  • Presidente: MARTA GEADA ARCA, funcionaria Arquitecta do Concello de Barreiros. ( suplente, Dona Maria Sofia Sanmartin Novoa)
  • Secretaria: MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA, Secretaria- Interventora do Concello de Trabada ( suplente , Dona Begoña González Pedregal, Secretaria- Interventora Concello de Lourenzá)
  • Vogais :
    • BEGOÑA TEIJEIRO CAMPO, Secretaria-Interventora do Concello de Barreiros.( suplente, Rosa Maria Bujan Ordoñez, Secretaria-Interventora Concello de Curtis)
    • MONICA MARRAS MOSQUERA, xefa do servizo de arquitectura da Deputación de Lugo. ( suplente , Don Juán José Fernández Granda, Enxeñeiro Técnico Agricola Servizos de Expropiacions e Control de Proxectos da Deputación de Lugo).
    • PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ, Arquitecto no Servizo de Cooperación e Asistencia aos Concellos da Deputación de Lugo ( suplente, Don Héctor Diéguez Arnada , adxunto xefe de servizo construccion e Obras Novas no servizo de vias e obras da Deputacion de Lugo).

 

SEGUNDO. Comunicar a presente Resolución aos membros designados para o seu coñecemento.

Mándao de asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 7 de novembro de 2016

 

 

Asdo.: Mayra García Bermúdez.

 

 

O EXAME DA FASE DE OPOSICION  TERÁ LUGAR O DÍA 10 DE NOVEMBRO DE 2016 ÁS 10.30 HORAS NA CASA DA CULTURA DE TRABADA ( BAIXO O CENTRO DE SAUDE). OS ASPIRANTES VIRÁN CO DNI PARA A SUA EXHIBICION POR ORDEN DE CHAMAMENTO. A FASE DO CONCURSO EFECTUARASE A SEGUIDO DA PUBLICACION EN SITU DO RESULTADO DA FASE DA OPOSICIÓN. O RESULTADO FINAL PUBLICARASE NA PAXINA WEB.

 

 
DEPUEMPREGO ARQUITECTO TECNICO MODIFICACION LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS PDF Imprimir
Noticias
Luns, 07 Novembro 2016 14:18

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 257/2016, DE 7 DE NOVEMBRO

APROBANDO MODIFICACION DA LISTA PROVISIONAL

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de Arquitecto técnico ou grado enxeñeria edificacion, pola Alcaldía dictouse Resolución nº 256/2016, de 4 de novembro, de  aprobacion da listaxe provisional de admitidos e excluídos.

Na data de hoxe, sete de novembro de 2016, recibiuse en dependencias municipais ( nº RE 2427)  solicitude de instancia de participación presentada por Dona Ana Estevez Dopico, presentada no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela o dia 2 de novembro de 2016, en prazo, polo que se debe incorporar ao expediente referido.

Habendose publicado a listaxe aprobada en data 4 de novembro na páxina web  na mesma data, no dia de  hoxe, Dona Sara Arias Chao efectúa subsanacion de solicitude aportando ao expediente a declaración conforme modelo establecido, polo que se entende subsanado o trámite.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm. 233/2016 de data 7 de outubro , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a  modificación á  relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

33346888Q PATRICIA ABELLEIRA SANCHEZ

34637635A DIEGO HERMIDA VARELA

33351642D FE PENA LOPEZ

34884528-Z PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ

53182606M REBECA GALIÑANES FERNANDEZ

34881620G FATIMA RODRIGUEZ LABAYEN

33997292A ANGEL SEIJAS MOURELO

77595942Z XABIER PARDIÑAS SUAREZ

76367889T AGUSTIN BELLO COLLAZO

76569800V JOSE ANTONIO VALE ALVAREZ

76582081Q SARA  ARIAS CHAO

44841024V ANA ESTEVEZ DOPICO

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

33327767P OSCAR TRINIDAD PEREZ NON APORTA COPIA CARNET CONDUCIR . NON SUBSANABLE POR SER REQUISITO DE PARTICIPACION

( base nº 4,g)

33339931M MARTA BLANCO PUENTE Declaracion xurada non acorde co modelo establecido . SUBSANABLE

SEGUNDO.- Non se entende procedente ampliar o prazo de subsanación pois a modificación da listaxe ven motivada pola incorporación de unha candidata que non figura na relación de aspirantes excluidos.

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 7 de novembro de 2016,

 
DEPUEMPREGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ACLARACIONS PDF Imprimir
Noticias
Luns, 07 Novembro 2016 10:26

EN RELACION COA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA DE UN POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERSOAL LABORAL TEMPORAL , ENGADIDO NO PROXECTO DEPUEMPREGO, INDICAR QUE A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS SERA OBXECTO DE PUBLICACIÓN NOS PROXIMOS DIAS, POR ESTAR PENDENTE DE RECEPCION EN DEPENDENCIAS MUNICIPAIS  INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNICADAS EN PRAZO POR ASPIRANTES QUE AS  REXISTRARON  EN REXISTROS DE OUTRAS ADMINISTRACIONS PÚBLICAS.

O EXAME REALIZARÁSE PREVISIBLEMENTE A FINAIS DA SEMANA PRÓXIMA, DO QUE SE DARÁ CONTA A TRAVES DE ESTE MEDIO

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>

Páxina 10 de 21
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada