Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Xoves, 29 Febreiro 2024  
Tablón del Ayuntamiento
APROL RURAL AUXILIAR SAF LISTAXE, TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Noticias
Mércores, 09 Novembro 2016 08:25

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 266/2016, de 9 de novembro APROBANDO LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES APROL RURAL AUXILIAR

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de AUXILIAR SAF .

 

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía 242/2016 de data 24/10/2016 , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

 

RESOLVO

 

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

77597480B MARIA ANGELES REY BARRERA

33543078Q VANESA CASTOSA RIVAS

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

76582874-G ALBA MARIA MORAN YAÑEZ Non presenta documentación acreditativa requisitos de participacion : CARTA DE PRESENTACION DE OFICINA DE EMPREGO DE RIBADEO . NON SUBSANABLE

SEGUNDO. A lista enténdese definitiva pois a aspirante excluida o é por erros non subsanables na presentacion de documentación requerida como requisito esencial de participacion.

TERCEIRO. Publicar a relación de admitidos e excluídos na páxina web do Concello.

CUARTO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Dona Ana Gonzalez Diaz, Traballadora Social concello Trabada

Secretaria: Maria Sofia Sanmartín Novoa, Secretaria-Interventora Concello de Trabada

Vogal: Dona Maria del Carmen Gonzalez Fernandez, Auxiliar Saf Concello de Trabada

Dona Yolanda Amor Fernandez, auxiliar Saf Concello de Trabada

Dona Isabel Pacios Villar, Traballadora social A Pontenova .


QUINTO.- O Tribunal de valoración renuniráse o día 11 de novembro de 2016 ás 17, 00 horas.
Os candidatos deberán comparecer o día 11 de novembro de 2016, ás 17, 00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

 

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 8 de novembro de 2016, .

 

A Alcaldesa

 

 

Asdo. Mayra Garcia Bermúdez

 

  
APROL RURAL LIMPIADORA LISTAXE TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Noticias
Martes, 08 Novembro 2016 14:50 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 265/2016, de 8 de novembro APROBANDO LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES APROL RURAL LIMPIADOR

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de LIMPIADOR DE INMOBLES

 

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía 243/2016 de data 24/10/2016 , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

 

RESOLVOPRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

77597480B MARIA ANGELES REY BARRERA

33840008Q MARIA PAZ PRIETO RIVAS

X09163580N PAULA PETRUTA DINCA

77595473M HERNAN JOSE VALLE ALVAREZ

76566577Z TERESA SANTAMARINA COTARELO

11444506M NOE REIGOSA SANJURJO

76579974W MONICA VARELA MUIÑORELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

33999185x RAQUEL CALDERON SANCHEZ Non presenta documentación acreditativa requisitos de participacion ( DNI; carnet conducir) NON SUBSANABLE 

SEGUNDO. A lista enténdese definitiva pois os aspirantes excluidos o son por erros non subsanables na presentacion de documentación requerida como requisito esencial de participacion.

 

TERCEIRO. Publicar a relación provisional de admitidos e excluídosna páxina web do Concello.

CUARTO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Dona Ana Gonzalez Diaz, Traballadora Social concello Trabada

Secretaria: Maria Sofia Sanmartín Novoa, Secretaria-Interventora Concello de Trabada

Vogal: Dona Maria del Carmen Gonzaalez Fernandez, Auxiliar Saf Concello de Trabada

Dona Yolanda Amor Fernandez, auxiliar Saf Concello de Trabada

Dona Isabel Pacios Villar, Traballadora social A Pontenova .


QUINTO.- O Tribunal de valoración renuniráse o día 11 de novembro de 2016 ás 18, 00 horas.
Os candidatos deberán comparecer o día 11 de novembro de 2016, ás 18, 00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

 

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 8 de novembro de 2016, ; 

A Alcaldesa

Asdo. Mayra garcia Bermúdez

 

  
APROL RURAL CONDUCTOR LISTAXE TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Noticias
Martes, 08 Novembro 2016 14:34 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 264/2016, de 8 de novembro APROBANDO LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES APROL RURAL OFICIAL CONDUCTOR TRACTOR

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de OFICIAL CONDUCTOR TRACTOR.

 

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía 241/2016 de data 24/10/2016 , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

 

RESOLVOPRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

33544185L MARCOS SUAREZ PEREIRO

76582567L ADRIAN FERNANDEZ GARCIA

76566592Y MANUEL MARTINEZ MOREDA

33997761N ANTONIO SERGIO JANEIRO PALMEIRO

51624046V TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ

33849307T FRANCISCO JAVIER MOURE RODRIGUEZRELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

33999185x RAQUEL CALDERON SANCHEZ Non presenta documentación acreditativa requisitos de participacion ( DNI; carnet conducir) NON SUBSANABLE

76559822K ALEJANDRO GARCIA COTARELO Non presenta documentación acreditativa requisitos de participacion ( carnet conducir) NON SUBSANABLE

33836242E ALVARO SEIJO LOPEZ Non presenta documentación acreditativa requisitos de participacion ( DNI; carnet conducir) NON SUBSANABLE

 

SEGUNDO. A lista enténdese definitiva pois os aspirantes excluidos o son por erros non subsanables na presentacion de documentación requerida como requisito esencial de participacion.

 

TERCEIRO. Publicar a relación provisional de admitidos e excluídosna páxina web do Concello.

CUARTO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Don Jesús Amor Vizcaino, conductor concello de Trabada

Secretaria: Maria Sofia Sanmartín Novoa, Secretaria-Interventora Concello de Trabada

Vogal: Don José Luis Reigosa Espasande, operario SSMM Concello de Trabada

Don José Antonio Arruñada Amor, conductor Concello de A Pontenova

Don Francisco Rodriguez Santomé, conserxe concello de Trabada.


QUINTO.- O Tribunal de valoración renuniráse o día 11 de novembro de 2016 ás 13,00 horas.
Os candidatos deberán comparecer o día 11 de novembro de 2016, ás 13, 00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

 

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 8 de novembro de 2016, ;

 

A Alcaldesa

Asdo. Mayra garcia Bermúdez

 

 

 

 
APROL RURAL PEONS LIMPEZA ASPIRANTES, TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Noticias
Martes, 08 Novembro 2016 13:55

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 263/2016, DE 8 DE NOVEMBRO, APROBANDO A LISTA PROVISIONAL APROL RURAL 2016 PEONS LIMPEZA VIARIA

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de DOUS PEONS DE LIMPEZA VIARIA PARA REFORZO DO SERVIZO.

 

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm. de data , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

 

RESOLVOPRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

77593579C GREGORIO RODRIGUEZ FERNANDEZ

34883185M MIGUEL DOS REIS RUBIO

33997761N ANTONIO SERGIO JANEIRO PALMEIRO

76579489T RUBEN LOPEZ RIVERA

33543769V IVAN LOPEZ PEREZ

76583103A HUGO REQUEIJO FREIJE

X09163580N PAULA PETRUTA DINCA

35591935X ISIDRO DIAZ SEIVANE

77595473M HERNAN JOSE VALLE ALVAREZ

76559822K ALEJANDRO GARCIA COTARELO

33836242E ALVARO SEIJO LOPEZ

51624046V TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ

76582567L ADRIAN FERNANDEZ GARCIA

33840008Q MARIA PAZ PRIETO RIVAS

76549335E JOSE RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ

33544185L MARCOS SUAREZ PEREIRO

33849307T FRANCISCO JAVIER MOURE RODRIGUEZ

EXCLUIDOS : NINGUN

SEGUNDO. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de tres dias naturais a partir da publicación deste anuncio na páxina web do Concello para corrixir as faltas ou acompañar os documentos preceptivos que motivasen a súa non admisión.

TERCEIRO. Publicar a relación provisional de admitidos e excluídos na páxina web do Concello.

CUARTO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Don José Luis Reigosa Espasande, operario SSMM Concello de Trabada

Secretaria: Maria Sofia Sanmartín Novoa, Secretaria-Interventora Concello de Trabada

Vogal: Don Jesús Amor Vizcaino, conductor concello de Trabada

Don José Antonio Arruñada Amor, conductor Concello de A Pontenova

Don Francisco Rodriguez Santomé, conserxe concello de Trabada.


QUINTO.- O Tribunal de valoración renuniráse o día 11 de novembro de 2016 ás 11,30 horas. Os candidatos deberán comparecer o día 11 de novembro de 2016, ás 11,30 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

En Trabada , a 8 de novembro de 2016,

A Alcaldesa


Asdo. Mayra Garcia Bermudez

 
DEPUEMPREGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS, TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Noticias
Martes, 08 Novembro 2016 11:48

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS  DEPUEMPREGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, TRIBUNAL DE SELECCION E CONVOCATORIA DE REALIZACION DE PROBAS

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de Auxiliar administrativo, de conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm. de data , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

 

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

76582887V DANIEL GALLO LORENZO

76580970D DIEGO YAÑEZ DIAZ

53517933S PAULA VAZQUEZ DIAZ

77629240P SONIA FERNANDEZ LONGARELA

34637635A DIEGO HERMIDA VARELA

33999033L AZUCENA FERNANDEZ MARADONA

53515861J COVADONGA ALVAREZ GALAN

33339123W ROCIO QUINTANA VAZQUEZ

34880050K JENNIFER SEIVANE GARCIA

33993842A JESUS RODRIGUEZ VALE

44091036J EULALIA VARELA CARBALLUDE

79328249F JOSE LUIS FUNGUEIRIÑO PAZOS

76582125Z ANXO RODRIGUEZ LORIGADOS

33556742H ALBA RAMALLAL SALGADO

76575267X JOSE FERNANDO LODOS GARCIA

34880575V JENNIFER MOURE LOPEZ

33540775J LARA FREIJE YANES

77596855F MARIA JESUS GARCIA BOLAÑO

76580359L MARIA DEL ROCIO MORAN YAÑEZ

76570450T MARIA JAQUELINE SANTAMARINA DIAZ

33550008T ICIA COTARELO FERNANDEZ

33540485E NOELIA MARADONA RODRIGUEZ


RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

 

  • 34635847-D GEMMA MARTINEZ PEREZ Causa: declaracion xurada non axustada a modelo admisible ( SUBSANABLE).

  • 76938901Z BARBARA BEGOÑA VIJANDE AMAGO. Causa: Non acreditar coñecemento lingua galega, NON SUBSANABLE , claúsula 4,f) POR SER REQUISITO DE PARTICIPACION.

 

SEGUNDO. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de TRES días hábiles, a partir da publicación deste anuncio na páxina web do Concello para corrixir as faltas ou acompañar os documentos preceptivos que motivasen a súa non admisión.

 

TRIBUNAL DE SELECCION ( COMPOSICION )

PRESIDENTE : BEGOÑA GONZALEZ PEDREGAL, SECRETARIA-INTERVENTORA CONCELLO DE LOURENZA( SUPLENTE, MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA)

· SECRETARIA: MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA, SECRETARIA-INTERVENTORA DO CONCELLO DE TRABADA( SUPLENTE , ROSA BUJAN ORDOÑEZ, SECRETARIA-INTERVENTORA CONCELLO DE TRABADA)

· VOGAIS: MARIA DEL CARMEN LOPEZ GONZALEZ , FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA CONCELLO DE LOURENZÁ( SUPLENTE, ANA GONZALEZ DIAZ, TRABALLADORA SOCIAL CONCELLO DE TRABADA)

· DON JOSE ANTONIO ARIAS LOMBARDERO , TÉCNICO DE XESTION DO SERVIZO DE CONTRATACION E FOMENTO DA DEPUTACION DE LUGO ( SUPLENTE, DONA MARIA PILAR PIÑEIRO VAZQUEZ, TECNICO DE XESTION NO NEGOCIADO DOUTROS ENTES DA DEPUTACION DE LUGO)

· DONA SILVIA GARCIA LOPEZ, TECNICO DE XESTION NO SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL DA DEPUTACION DE LUGO( SUPLENTE, DONA JULIA VAZQUEZ SILVARREY, TECNICO DE XESTION NA UNIDADE PROMOCION ECONOMICA E EMPREGO DA DEPUTACION DE LUGO) .

 

CONVOCATORIA CELEBRACION PROBAS

 

PENDENTE DE PUBLICAR A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS INFÓRMASE QUE  OS ASPIRANTES SERÁN CONVOCADOS PARA A CELEBRACIÓN DAS PROBAS O DIA 16 DE NOVEMBRO ÁS 9.15 HORAS NA CASA DA CULTURA DO CONCELLO DE TRABADA( BAIXO CENTRO DE SAUDE) . debendo presentar os aspirantes a documentación identificativa oficial correspondente. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>

Páxina 9 de 21
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada